meni

RAZPIS ZA MESTO IZVRŠNEGA DIREKTORJA / IZVRŠNE DIREKTORICE SOZ

11
jan.
2024
Domov / 
Novice / 
RAZPIS ZA MESTO IZVRŠNEGA DIREKTORJA / IZVRŠNE DIREKTORICE SOZ

Slovenska oglaševalska zbornica v skladu s statutom objavlja razpis za mesto izvršnega direktorja/izvršne direktorice Slovenske oglaševalske zbornice. 

Kaj se od kandidata / kandidatke pričakuje:

I. Izvršni direktor / izvršna direktorica samostojno opravlja naloge na področju koordinacije celotnega delovnega procesa v SOZ in za njihovo izvajanje odgovarja UO SOZ, zlasti pa je dolžen / dolžna:

 • organizirati in voditi delo in poslovanje enotne strokovne službe zbornice;
 • zastopati zbornico v premoženjskih in drugih pravnih razmerjih;
 • v koordinaciji s predsednikom upravnega odbora in predsednikom relevantnega združenja predstavljati zbornico navzven;
 • voditi postopke v zvezi z delovnimi razmerji in sprejemati kadrovske odločitve, vključno s sklepanjem pogodb o zaposlitvi z delavci enotne strokovne službe zbornice;
 • skrbeti za uresničevanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja;
 • pripravljati letni poslovni načrt zbornice, v njegovem okviru pa tudi predlog višine letne članarine, in ga predložiti upravnemu odboru zbornice v potrditev;
 • je odgovoren / odgovorna za delovanje in poslovanje zbornice v skladu z letnim poslovnim načrtom zbornice;
 • je odgovoren / odgovorna za finančno-materialno poslovanje zbornice in za izvajanje vseh predpisov in aktov zbornice s tega področja;
 • dajati pobude, oblikovati stališča za sprejem zakonov ter drugih predpisov in aktov s področja oglaševanja in komuniciranja, medijev, dejavnosti oglaševalskih agencij, ki jih uskladi s predsednikom upravnega odbora zbornice, ter po potrebi tudi z upravnim odborom zbornice, združenji oziroma z zainteresiranimi člani zbornice;
 • zagotavljati komunikacijo z notranjimi in zunanjimi javnostmi;
 • sprejemati interne akte zbornice, razen v primerih, ko je s statutom SOZ drugače določeno;
 • opravljati druge naloge v skladu s statutom SOZ in drugimi akti zbornice.

 

II. Pri opravljanju del in nalog ter izvrševanju pooblastil iz že zapisanega, je izvršni direktor / izvršna direktorica odgovoren / odgovorna za:

 • za zakonito poslovanje,
 • za doseganje planiranih rezultatov SOZ, 
 • za izpolnjevanje prevzetih obveznosti in spoštovanje dogovorov do članov in organov SOZ;
 • za nenehno izboljševanje poslovanja SOZ,
 • za zagotavljanje kadrovske pokritosti, glede na potrebe delovnega procesa, v smislu učinkovitega organiziranja in izvajanja del znotraj SOZ,
 • za vodenje poslovne dokumentacije SOZ,
 • za vestno in strokovno izvrševanje prevzetih delovnih nalog, za kar odgovarja s skrbnostjo dobrega poslovodnega delavca in strokovnjaka, pri čemer je dolžan spoštovati veljavno zakonodajo, splošne akte in pravila SOZ, sprejeto poslovno politiko, poslovne načrte in organizacijo SOZ ter sklepe in usmeritve UO SOZ.

III. Od kandidata / kandidatke se pričakuje tudi:

 • stopnja izobrazbe: VII., Področje znanstvene, strokovne oz. poklicne izobrazbe izobrazba družboslovne, humanistične, ekonomske ali pravne smeri ;
 • zahtevana znanja: odlično znanje slovenskega jezika; aktivno znanje angleškega jezika;
 • poznavanje oglaševalske in komunikacijske stroke in njene organiziranosti v Sloveniji in tujini;
 • poznavanje osnov s področja računovodstva in financ;
 • delovne izkušnje: vsaj 6 let pri / na področjih: vodilnih ali vodstvenih del na področju
  poslovodenja;
 • izkušnje s področja dejavnosti oglaševanja in komuniciranja.

Kaj se izbranemu kandidatu / kandidatki ponuja:

 • Delo s polnim delovnim časom.
 • Delo v zanimivem in dinamičnem okolju.
 • Izvršni direktor / izvršna direktorica bo imenovan za mandatno obdobje štirih let od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2028.

 

Pisne prijave z življenjepisom v slovenskem jeziku pričakujemo na SOZ do vključno 5 . februarja 2024 do 10. ure, na elektronski naslov: [email protected] (s pripisom: za razpisano delovno mesto Izvršni direktor / izvršna direktorica SOZ).

Na [email protected] se lahko obrnete tudi za vse dodatne informacije. 

Kot dobrodošel dodatek k prijavi lahko zainteresirani kandidati priložite vizijo in ali strateške vidike delovanja SOZ v prihodnje.

Upravni odbor SOZ v sestavi: Jure Bohinc, Aleš Petejan, Dino Zupančič, Valerija Prevolšek, Miha Klančar in Aleš Cipot, bo opravil izbor med prejetimi prijavami. Kandidati bodo obveščeni najkasneje do konca februarja 2024.

 

Upravni odbor 

Slovenska oglaševalska zbornice