meni

Pravna obvestila

Omejitev odgovornosti

To spletno mesto je bilo oblikovano z namenom omogočiti splošno informacijo o Slovenski oglaševalski zbornici (v nadaljevanju SOZ). Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. SOZ ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino. 

SOZ bo z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skušala zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. SOZ si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.


Avtorske pravice

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir navedena SOZ.


POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
 

1. Upravljavec 

Uradno ime podjetja: Slovenska oglaševalska zbornica

Sedež podjetja: Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Mojca Briščik

 

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave 

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.
 

Za namen obveščanja z elektronsko pošto obdelujemo in hranimo:

 • naslov elektronske pošte, 
 • ime, 
 • priimek,
 • spol. 

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

 

3. Prenos osebnih podatkov

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

Osebne podatke lahko delimo z našimi pogodbenimi partnerji, zaupanja vrednimi ponudniki storitev in strokovnimi svetovalci, ki v našem imenu in za naš račun obdelujejo osebne podatke za izpolnitev namena, s katerim so bili osebni podatki zbrani. Obdelovalce osebnih podatkov izberemo skrbno in le ob zadostnih jamstvih, da imajo sprejete ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

 

4. Obdobje hrambe 

Osebne podatke posameznika hranimo do izpolnitve namena, s katerim so bili zbrani, oziroma do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo s strani posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, razen v kolikor daljše obdobje hrambe zahteva vsakokrat veljavna zakonodaja. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.
 

5. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

vpogled,

popravek,

izbris,

omejitev oz. ugovor obdelavi,

prenos,

prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu. 

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

 

6. Kontaktni podatki
V kolikor imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s tem Pravnim obvestilom oziroma želite uveljavljati vaše pravice, nas kontaktirajte na naslov: [email protected].


V Ljubljani, dne 23. 5. 2018

Slovenska oglaševalska zbornica

 

LEGAL DISCLAIMER
 

Limitation of Liability

This website was designed with the sole purpose of providing general information about the Slovenian Advertising Chamber (hereinafter the SAC). The content of the website is informative in nature. The SAC does not assume any responsibility for the accuracy or completeness of the published information, and disclaims any liability for potential damages or expenses caused to the website visitors as a consequence of using information found on the website. We reserve the right to publish links to other pages on the web, assuming no responsibility for their content.

The SAC strives to maintain the precision and currency of the information by regularly updating the website, however, we cannot guarantee or be held liable for its accuracy or any potential damages incurred to the users of this website as a consequence of the information published herein. Visitors browse and use the content at their own responsibility. The SAC reserves the right to modify, add, or remove pages (partly or in full) without prior warning, and does not assume responsibility for any consequences of such changes.

 

Copyrights
All the information and images on this website are subject to intellectual property rights and other types of copyright.

They may be reproduced exclusively for non-commercial purposes, whereby all the stated copyrights or other property rights information must be preserved in the content. Any reproductions (copying, reproduction, publication, transmission) must state the SAC as their source.

 

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY
 

1. Data manager

Official title: Slovenian Advertising Chamber

Registered office: Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana, Slovenia

Responsible person within the company (legal representative): Mojca Briščik

 

2. Use, scope and purpose of data storage and processing

Personal data is stored and processed for the purposes of maintaining contact with clients, marketing communications by email, and client profiles with the goal of inpidually customizing the offer of content and products in our electronic communications and on our websites. When sending out emails, we record their delivery success rate for inpidual recipients of the messages, and any clicks on the links in the messages received. For a more streamlined user experience and the customizing of ongoing messaging, we automatically process, analyse, profile and assess the information to grade the interest of our clients in the content. Our decisions are not automated based on the recorded data and profiles created, but made on a case by case basis.

For the purposes of email notification, we store and process the:

 • email address,
 • name,
 • surname,
 • gender.

Personal data is collected based on the express consent or permission of the subject inpiduals. Consent is stored together with the data record and the form used to obtain it.

 

3. Personal data transfer

Personal databases are physically stored in the Republic of Slovenia and are not transported to other countries.

Personal data may be shared with our contractual partners, trustworthy service providers and business advisers who on our behalf, and an on our account, process personal data for the achievement of goals behind their collection. The parties processing personal data managed by the SAC are carefully screened and only entrusted with the data providing they can show appropriate infrastructure and organizational protocols guaranteeing its security.

 

4. Storage period

Personal data of inpiduals is stored until the fulfilment of goals of the data's collection, or until the consent for data storage and processing of the inpiduals subject to the collected data is withdrawn – unless a longer storage period is mandated by the legislation in force at the time. When an inpidual withdraws their consent, their personal data is immediately and permanently deleted.

Data on the receipt of messages and clicks on links in the messages we send is stored for 12 months from the time of sending.

 

5. Rights of inpiduals (persons)

Any inpidual may, at any time, request in regard to their stored data:

 • access,
 • correction,
 • deletion,
 • limitation or objection to processing,
 • transfer,
 • termination of storage and processing or withdrawal of consent for storage and processing, without this affecting the legality of the data processing that has already been conducted up until termination, based on existing consent or approval.

In case the SAC wishes to further process personal data for purposes that are not the original purpose of the data's collection, we undertake to provide information to the subject inpiduals, describing the specific purpose and consequent relevant information as it appears in this document.

In case an inpidual believes the SAC has violated any of their data protection rights, they can submit a complaint with the competent overseeing body – Information Commissioner of the Republic of Slovenia:

Republic of Slovenia, Information Commissioner, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

We will gladly assist concerned inpiduals in the assertion of their rights.

 

6. Contact information

If you have any questions regarding this Legal Disclaimer, or wish to exercise your rights, please contact us at the following address: [email protected].

 

Ljubljana, on 23. 5. 2018

Slovenian Advertising Chamber