meni

Utemeljeno
RAZSODBA OGLAŠEVALSKEGA RAZSODIŠČA ŠT. 411 / 23. 4. 2024

22
apr.
2024
Domov / 
RAZSODBA OGLAŠEVALSKEGA RAZSODIŠČA ŠT. 411 / 23. 4. 2024

POVZETEK PRITOŽBE

Oglaševalsko razsodišče je prejelo pritožbo družbe A1 Slovenija zoper oglaševanje družbe Telemach Slovenija. Pritožnik meni, da oglaševalec s svojim oglaševanjem krši načela poštenosti iz 3. člena, resničnosti iz 4. člena in dokazljivosti  iz 5. člena Slovenskega oglaševalskega kodeksa (SOK). Vlagatelj je pritožbo utemeljil kot sledi. 

 • Oglaševalec trdi, da je postal 2. največji mobilni operater oz. da se je povzpel na mesto 2. največjega mobilnega operaterja, pri čemer pa to trditev naslanja na izračunan trend gibanja tržnih deležev mobilnih operaterjev, trditev pa prikaže, kot da gre za objektivno dejstvo, ki je tehnično dokazljivo. 
 • Nadalje je po mnenju pritožnika sporna tudi sama vsebina ponudbe oglaševalca, saj je ta nejasna in nerazumljiva. Oglaševalec zavaja s pomanjkljivimi in nejasnimi pogoji ponudbe v oglasu, s čimer vpliva na potrošnike, da sprejmejo ponudbo, ki jo sicer ob zadostnih informacijah ne bi sprejeli. Telemach Slovenija s takšnim oglaševanjem zavaja potrošnike ter povzroča na trgu zmedo, ki gre v škodo tako potrošnikom kot njegovim konkurentom. 
 • Oglaševalec v svojem oglaševanju trdi, da je postal 2. največji mobilni operater oz. da se je povzpel na mesto 2. največjega mobilnega operaterja. V drobnem tekstu oglasa in pogojih ponudbe, ki so objavljeni na njegovi spletni strani, to svojo trditev utemeljuje z naslednjim pojasnilom: »Trditev o 2. največjem mobilnem operaterju v Sloveniji temelji na izračunanem trendu tržnih deležev mobilnih operaterjev na podlagi podatkov kvartalnih poročil AKOS 2017-2023.« Pritožnik glede predmetne navedbe pojasnjuje, da v zvezi s tržnim deležem naročnikov mobilnih storitev pri operaterjih, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije na svoji spletni strani https://eanalitik.akos-rs.si/ kvartalno predstavlja podatke o Tržnem deležu aktivnih uporabnikov mobilne telefonije po operaterju. V obdobju 2017-2023, na katerega se sklicuje oglaševalec, so na omenjeni spletni strani predstavljeni podatki o tržnem deležu aktivnih uporabnikov mobilne telefonije po operaterju, iz katerih izhaja, da na podlagi zadnjih objavljenih podatkov, oglaševalec ni 2. največji mobilni operater, saj je njegov tržni delež nižji tako od operaterja Telekom Slovenije d. d. kot od operaterja A1 Slovenija, d. d. V 2023/Q4 je namreč tržni delež aktivnih uporabnikov mobilne telefonije operaterja Telekom Slovenije d. d. 34,97%, operaterja A1 Slovenija, d. d. 25,91%, operaterja Telemach Slovenija d. o. o. pa 25,74%. Pritožnik meni, da v kolikor bi oglaševalec želel povedati, da se iz trenda rasti njegovega tržnega deleža, lahko izračuna določena stopnja verjetnosti, da bo postal 2. največji mobilni operater, bi moralo iz njegove oglasne trditve jasno izhajati, da ne gre za dejstvo, ki je tehnično dokazljivo s podatki, ki jih objavlja AKOS, pač pa da gre zgolj za njegov subjektivni izračun verjetnosti, ki ga je izvedel na podlagi podatkov AKOS. To pa iz oglaševalčeve trditve zagotovo ne izhaja, zaradi česar s svojim oglaševanjem zavaja potrošnike glede njegove pozicije na trgu mobilnih operaterjev in s tem povzroča zmedo na trgu, ki se odraža v škodi tako za potrošnike kot konkurente oglaševalca. 
 • Pritožnik nadalje navaja, da iz oglaševanja Telemacha Slovenija izhaja, da njegova ponudba vključuje paket »Še več« za ceno 1 EUR na mesec za 24 mesecev, za obstoječe in nove naročnike. Šele iz drobnega teksta oglasa pa se lahko razbere, da je pogoj za to ponudbo vezava za 24 mesecev tako na predmetni paket »Še več« kot tudi hkrati še na en mobilni ali fiksni paket, ki ga mora imeti potrošnik sklenjenega pri kršitelju. Ta dodatna vezava ni izpostavljena ne v glasovnem sporočilu video oglasa ne v glavnem delu slikovnega oglasa, navkljub dejstvu, da gre za bistven element ponudbe, hkrati pa tudi za unikatno ravnanje na trgu operaterjev telekomunikacijskih storitev v Sloveniji, zaradi česar povprečen potrošnik tega zagotovo ne more pričakovati. Poleg tega so pogoji ponudbe tudi v drobnem tisku oglasa napisani nejasno in pomanjkljivo, zaradi česar potrošnik tudi, ko prebere drobni tisk, še vedno ne more vedeti, kaj dejansko je predmet ponudbe. Tudi ob skrbnem branju bolj obširnih pogojev ponudbe, ki so objavljeni na spletni strani oglaševalca, še vedno ni v celoti jasna vsebina predmetne ponudbe.
 • Pritožnik meni, da oglaševalec s takšnim zavajajočim, nejasnim in pomanjkljivim oglasom zvabi potrošnike na svoja prodajna mesta, kjer potrošniki potem na podlagi pomanjkljivih in zavajajočih informacijah sprejmejo ponudbo, ki jo sicer ne bi sprejeli. Dodaten pritisk na potrošnike izvaja tudi odštevalnik časa, ki ga ima Telemach Slovenija na naslovnem zavihku svoje spletne strani. 
 • Pritožnik zato Oglaševalskemu razsodišču predlaga, da njegovo pritožbo spozna za utemeljeno in kršitelja nemudoma javno pozove k prenehanju objavljanja zgoraj navedenih oglaševalskih sporočil, saj kršitev SOK po njegovem mnenju ni mogoče odpraviti drugače kot s prenehanjem oglaševanja. Oglaševalcu naj se naloži, da o prenehanju objavljanja spornih oglaševalskih obvestil nemudoma obvesti tudi vse medije, kjer se takšno oglaševanje pojavlja.

 

POVZETEK ODGOVORA OGLAŠEVALCA

Družba Telemach Slovenija pritožbo zavrača kot neutemeljeno s širšo obrazložitvijo kot sledi.

 • Trditev, da je oglaševalec “#2 mobilni operater” je utemeljena na podatkih in metodi, ki je pojasnjena v oglaševalskem sporočilu. Pritožnik pravilno navaja, da oglaševalec trditev ““#2 mobilni operater” pojasni z navedbo “Trditev o 2. največjem mobilnem operaterju v Sloveniji temelji na izračunanem trendu tržnih deležev mobilnih operaterjev na podlagi podatkov kvartalnih poročil AKOS 2017-2023, https://eanalitik.akos-rs.si.” in prav tako predstavi ustrezne podatke s spletne strani AKOS, na katere napotuje oglaševalčevo sporočilo. Pri tem se pritožnik ustavi in ne nadaljuje s kakršnimkoli izračunom trenda, kar je razumljivo, saj bi v takem primeru moral priznati, da vse običajne trend analize pokažejo rezultat, ki ga zatrjuje oglaševalec in je ilustriran z grafom, ki ga je priložil oglaševalec.
 • Oglaševalec trdi, da na podlagi podatkov AKOS, na katere se sam sklicuje (in jih v pritožbi navaja tudi pritožnik), je že z uporabo najpreprostejše funkcije FORECAST.LINEAR v MS Excelu mogoče ugotoviti, da tržni delež oglaševalca konec Q1 2024 preseže pritožnikovega, enako pa pokažejo druge analitične metode, ki npr. tudi z najbolj konzervativno polinominalno regresijo drugega reda daje realističen rezultat 25,92% tržnega deleža, ki je višji od pritožnikovega. Trend je izračunan zgolj za zadnjo podatkovno točko (Q1, 2024 oz. tč. 29 v grafu), vsi ostali podatki o padajočem tržnem deležu A1 in rastočem tržnem deležu Telemacha Slovenija so dejanski podatki iz kvartalnih poročil AKOS. Oglaševalec je priložil tudi excel datoteko, iz katere sta razvidna izračun in parabola.
 • Nadalje, oglaševalec pripominja, da A1 Investor report1 navaja točno število mobilnih uporabnikov pritožnika v Q1, ki je 706.1982, in navaja, da je pritožnik v Sloveniji v Q1 izgubljal tržni delež3, kar je manj od oglaševalčevega poročanja 712.931 uporabnikov. Tako objektivno narejen izračun na podlagi podatkov, ki so javno objavljeni, po mnenju oglaševalca izkazuje verodostojnost njegovega oglaševalskega sporočila.
 • Oglaševalec nadalje zatrjuje, da je njegova ponudba jasna, čeprav je kompleksna. Telemach Slovenija navaja, da pritožnik opisuje njegov paket »ŠE VEČ 24 mesecev za 1 € z razdeljeno ugodnostjo« kot nejasnega in spornega. Najprej kot nejasnega opiše drobni tisk, ki po mnenju oglaševalca koncizno povzema najpomembnejše elemente ponudbe, pri čemer se po njegovem mnenju pritožnik kot oglaševalec v isti industriji mora zavedati, da drobni tisk (zlasti v video oglasih) ne vsebuje vseh podrobnosti, temveč zgolj najpomembnejše in hkrati nakazuje na dele, v zvezi s katerimi je potrebno dodatno preverjanje oz. preučevanje. Drobni tisk v videu je tudi sicer težko zaznati, zato se potrošniki nanj ne zanašajo.
 • Oglaševalec tudi zatrjuje, da skrbno branje “obširnih” pogojev ponudbe4 odgovori na vsa vprašanja, ki si jih zastavlja pritožnik.
 • Telemach Slovenija zato zaključuje, da se nobena izmed interpretacij pritožnika po njegovem mnenju ne izkaže za točno, zato oglaševalec poziva Oglaševalsko razsodišče, da pritožnikovo pritožbo prepozna kot neutemeljeno in jo v celoti zavrne.

 

DOLOČILA SLOVENSKEGA OGLAŠEVALSKEGA KODEKSA

Člen 3 POŠTENOST 

3.1 

Oglaševanje ne sme biti zasnovano in oblikovano tako, da bi zlorabljalo zaupanje potrošnikov, izkoriščalo njihovo pomanjkljivo izkušenost oziroma znanje ter jih s tem zavajalo. 

3.2

Vse ključne dejavnike v oglasu, ki bi lahko vplivali na odločitev potrošnikov, je treba jasno navesti. 

3.3

Oblikovanje in način predstavitve morata zagotoviti, da je oglaševanje jasno in lahko razumljivo. V primeru, da vsebuje opombe ali drobni tisk, morajo biti ti dovolj veliki, opazni in berljivi. Kjer je to potrebno, naj bodo povezani z ustreznim delom glavnega besedila.

Člen 4 RESNIČNOST 

4.1 

Oglaševanje mora biti zavezano resnici. Ne sme vsebovati trditev ali zvočnih in vizualnih predstav, ki zavajajo ali bi lahko zavedle potrošnika z neresničnostjo, dvoumnostjo, s pretiravanjem, z zavajajočo opustitvijo ipd.. Zlasti to velja, kadar se nanaša na namen in uporabnost izdelka, njegovo sestavo, geografsko poreklo in druge za potrošnika bistvene informacije. 

4.2 

Pretiravanja, katerih namen je zabavati ali zbujati pozornost, so dovoljena le, če je jasno, da gre za humor, parabolo ali očitno pretiravanje, ne pa za dejstvo, ki ga je treba sprejeti kot tako. 

4.3

Oglaševalci lahko izrazijo svoje mnenje o čemer koli, tudi o lastnostih ali zaželenosti svojih izdelkov, a le pod pogojem, da je jasno, da izražajo svoje mnenje in ne dejstev. Trditve, ki presegajo subjektivna mnenja, so predmet dokazljivosti, kakor je opredeljeno v 5. členu.

Člen 5  DOKAZLJIVOST 

5.1 

Oglaševalci morajo pred objavo oglasov poskrbeti, da bodo lahko kadarkoli predložili dokazila, s katerimi bodo lahko utemeljili vse trditve, neposredne ali posredne, izražene eksplicitno ali implicitno, ki jih je mogoče objektivno dokazati. 

5.2 

Oglaševanje ne sme interpretirati statističnih podatkov na način, ki vzbuja napačen vtis, da je trditev splošno veljavna. 

5.3 

Oglaševanje ne sme zlorabljati, napačno interpretirati ali zavajajoče navajati katerih koli tehničnih podatkov, kot so npr. rezultati raziskav ali navedki iz tehničnih in znanstvenih publikacij. V oglaševanju se znanstvena terminologija ali besednjak ne smeta uporabljati tako, da bi napačno ali zavajajoče napeljevala, da je oglaševana trditev znanstveno veljavna. 

5.4 

V primeru pomembnih razhajanj med strokovnimi mnenji o trditvi v oglaševanju trditev ne sme biti prikazana kot splošno veljavna. 

 

RAZSODBA

Oglaševalsko razsodišče je primer obravnavalo 23. aprila 2024 ter sprejelo razsodbo:

Pritožba je utemeljena.

Oglaševalsko razsodišče poziva oglaševalca k prenehanju objavljanja oglaševanja, na katerega se nanaša pritožba, do njegove uskladitve z določili Slovenskega oglaševalskega kodeksa (SOK).

 

O b r a z l o ž i t e v:

Oglaševalsko razsodišče uvodoma poudarja, da se izreka izključno o skladnosti oglaševanja z določili Slovenskega oglaševalskega kodeksa (SOK), ne izreka pa se o skladnosti oglaševanja z veljavnimi prepisi, saj za to nima pristojnosti.

Oglaševalsko razsodišče je na podlagi ogleda oglaševanja paketov »Še več« oglaševalca Telemach Slovenija, na katerega se pritožba nanaša, ter navedb v pritožbi in v odgovoru oglaševalca presodilo, da oglas ni v skladu z določili 3., 4. in 5. člena Slovenskega oglaševalskega kodeksa (SOK).

Oglaševalec v svojem oglasnem sporočilu zatrjuje, da je postal drugi največji mobilni operater v Sloveniji, kar pa bi se po njegovih izračunih, ob predpostavki enake rasti števila uporabnikov, (lahko) zgodilo šele po tem, ko je oglaševalec že objavil svojo oglaševalsko akcijo, v kateri navaja predmetno dejstvo kot nesporno. Njegova trditev je zato po mnenju Oglaševalskega razsodišča zavajajoča in krši tako člen 5.2. kot 5.3. SOK, saj oglaševalec kot resnično predstavlja neko prihodnje negotovo dejstvo, ki se bo uresničilo le pod pogojem, da se tržne razmere v naslednjih mesecih ne spremenijo. Obenem oglaševanje ne sme interpretirati (statističnih) podatkov na način, ki bi lahko vzbujali napačen vtis, da je določena trditev, vsebovana v oglasnem sporočilu, veljavna. Oglaševalec bi zato moral navesti, da tukaj ne gre za dejstvo, ki je tehnično dokazljivo s podatki, ki jih objavlja AKOS, pač pa da gre zgolj za njegov (subjektivni) izračun verjetnosti, ki ga je izvedel na podlagi podatkov AKOS. V skladu s 4.1. členom SOK pa oglaševalsko sporočilo tudi ne sme vsebovati trditev, ki zavajajo oziroma bi lahko zavedle potrošnika z neresničnostjo in dvoumnostjo oziroma z zavajajočo opustitvijo.

Oglaševalec je v drobnem tisku v okviru oglasa sicer navedel nekatere pogoje vezave paketov »Še več« za ceno 1 EUR na mesec za 24 mesecev in potrošnike tudi napotil na dodatne vire informacij, vendar pa drobni tisk v primeru, ko se video oglas predvaja na TV programih ali na običajno velikih zaslonih, ni berljiv, pomembnega in potrebnega pojasnila k trditvi pa potrošnik / gledalec zato ne zazna. Šele iz drobnega teksta oglasa se namreč lahko razbere, da je pogoj za to ponudbo vezava za 24 mesecev tako na predmetni paket »Še več« kot tudi hkrati še na en mobilni ali fiksni paket, ki ga mora imeti potrošnik sklenjenega pri kršitelju. Ta dodatna vezava ni izpostavljena ne v glasovnem sporočilu oglasov, ne v glavnem delu slikovnega oglasa, navkljub dejstvu, da gre za bistven element ponudbe. To pa ni v skladu z določili 3.3. člena SOK, saj morajo biti v oglasu vedno navedeni vsi ključni dejavniki za odločitev potrošnika, posledično bi trditev lahko bila zavajajoče narave zaradi opustitve pomembne informacije oziroma njene pomanjkljive razjasnitve. Oglaševalsko razsodišče je v preteklih razsodbah že večkrat zavzelo stališče, da morajo biti trditve, ki so predmet dodatnih pojasnil v drobnem tisku oziroma na spletnem mestu oglaševalca, smiselno označene (npr. z ustreznim simbolom kot je * ali podobna oznaka) in s tem povezane z dodatnimi pojasnili, kjer so potrošniku na jasen in razumljiv način predstavljeni pogoji za sprejetje ponudbe iz oglasnega sporočila. 

 

Oglaševalsko razsodišče                    

Jaka Repanšek, l. r.

Predsednik Oglaševalskega razsodišča